Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 499 дүгээр тогтоолоор Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар байгуулагдсан.