Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ

ТАТАХ

2

АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

ТАТАХ

3

АЛБАН ХААГЧИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

ТАТАХ

4

АЛБАН ХААГЧ, АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТАТАХ

5

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /ТЗ/

ТАТАХ

6

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /ТҮ/

ТАТАХ

7

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.04.13)

ТАТАХ

8

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.06.16)

ТАТАХ

9

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.08.15)

ТАТАХ

10

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.10.17)

ТАТАХ

11

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР (2023.11.01)

ТАТАХ

12

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2024.01.25)

ТАТАХ