Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

Татах

2

Үйл ажиллагаа, үйлчилгээний ажилтны түр журам

Татах

3

Эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх үр ашиг

Татах