Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ

ТАТАХ

2

ТЦҮЗГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

ТАТАХ

3

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

ТАТАХ

4

АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

ТАТАХ

5

АЛБАН ХААГЧИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

ТАТАХ

6

АЛБАН ХААГЧ, АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТАТАХ

7

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТАТАХ

8

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.04.13)

ТАТАХ

9

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.06.16)

ТАТАХ

10

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.08.15)

ТАТАХ

11

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.10.17)

ТАТАХ

12

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР (2023.11.01)

ТАТАХ