Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газрын 2023 оны бүтэн жилийн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

ТАТАХ