Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

Үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, тэргүүлэх чиглэл

Татах

2

Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Татах

3

Засгийн газрын тогтоол

Татах

4

Үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл

Татах

5

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байдал

Татах