REGULATORY AGENCY OF GOVERNMENT DIGITAL SERVICES

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Гарчиг

Татах

1

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

Татах

2

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Татах

3

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 9 ЗӨВЛӨМЖ

Татах

4

ОЛОН НИЙТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Татах