REGULATORY AGENCY OF GOVERNMENT DIGITAL SERVICES

LAWS

DIGITAL DEVELOPMENT PROMOTION LAWS AND RELEVANT PROCEDURES

1

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Төрийн цахим мэдээллийн сан хариуцсан байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлэх журам

2022.07.06 №А/35

Татах

2

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Цахим хуудас хөтлөх, ил тод, нээлттэй мэдээллийг цахим хэлбэрээр байршуулж нийтлэх, шинэчлэх, хяналт тавих нийтлэг журам

2022.05.18 №201

Татах

3

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Хязгаарлалттай мэдээлийг ашиглах бол мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авах, мэдэгдэл хүргүүлэх, ашиглах хүсэлт гаргасан, гуравдагч этгээдэд өгсөн, дамжуулсан талаарх бүртгэл хөтлөх журам

2022.05.31 №211

Татах

4

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Хүн хуулийн этгээдэд цаасан хэлбэрээр мэдээлэл өгөхтэй холбогдон гарах зардал тооцох аргачлал, зардлыг төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам

2022.05.25 №206

Татах

5

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нийтийн мэдээллийн дэд бүтэц, төрийн цахим үйл ажиллагаанд хамаарах цахим төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам

2022.05.31 №219

Татах

6

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт гаргах

2022.06.15 №232

Татах

7

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үнэлгээ хийх, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам

2022.09.19 №А/268, А/48

Татах

8

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

/Шинэчилсэн найруулга/

2021.12.17

Үзэх

9

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

Төрийн албан хаагчид гэрчилгээ олгох, түүнийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах журам

2022.06.23 А/28

Татах

10

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

Тоон гарын үсгийн гэрчилгээний үндэсний санг бүрдүүлэх, ашиглах журам

2022.06.29 А/30

Татах

11

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нээлттэй өгөгдөлтэй холбоотой журмууд

2022.05.18 №200

Татах

12

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Нээлттэй өгөгдлийн төлбөр тооцох аргачлал

2022.05.18 №202

Татах

13

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

Хүний эмзэг мэдээлэл, генетик болон биометрик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах технологийн аюулгүй байдлын шаардлага журам

2023.09.11 №А/90

Татах

14

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

Мэдээлэл хариуцагч нийтийн мэдээллийн систем үүсгэхийн өмнө үйл ажиллагаанд зөвлөмж, дүгнэлт гаргах журам

2022.05.02 №А/18

Татах

15

Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль

Мэдээлэл хариуцагчийн цуглуулсан биеийн давхцахгүй өгөгдлийг устгах үйл ажиллагааг зохицуулах журам

2022.04.13 №55

Татах

16

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль

Онц чухал дэд бүтэцтэй байгууллагын жагсаалт

2022.05.25 №207

Татах

17

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль

Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг байгуулах, ашиглах журам

2022.05.11 №197

Татах

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

Бодлогын баримт бичиг

Батлагдсан огноо

Татах

1

Монгол Улсад Сансар Судлалыг хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл

2022.12.26 А/93

Татах

2

Гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журам

2022.11.21 А/81

Татах

3

Нэгдсэн ангилал, кодын тайлбар батлах тухай

2022.11.18 А/73, А/193

Татах

4

Үндсэн систем, дэмжих системийн техникийн нөхцөл, шаардлага, заавар, аргачлал батлах тухай

2022.10.25 А/64

Татах

5

Нээлттэй мэдээллийг ил тод байлгах болон ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт тогтоох, үнэлгээ хийх журам

2022.09.22 №352

Татах

6

Бүх нийтийн цахим ур чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2022.07.25 А/2601, А/391, А/1461, А/260

Татах

7

Төрийн цахим мэдээллийн сан хариуцсан байгууллагаас үйлчилгээ үзүүлэх журам

2022.07.06 А/35

Татах

8

Цахим Үндэстэн бодлогын баримт бичиг

2022.05.18 А/24

Татах

9

Нам орбитын хиймэл дагуулын сүлжээ ашиглахад баримтлах чиглэл

2022.04.11 А/16

Татах

10

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код батлах тухай

ҮСХ, ХХМТГ, УБЕГ 2021.03.18 №А29/А24/А175

Татах

11

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санг бүрдүүлэх, зарцуулах журам

2020.12.09 №205

Татах

12

Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай

2020.03.09 №А/31

Татах

13

Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл батлах тухай

2020.04.21 №А/45

Татах

14

Цахим орчинд хүүхэд хамгаалах үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл

2020.05.15 №А/68

Татах

15

Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийг шинэчлэн батлах тухай

2020.06.09 №А/80

Татах

16

Монгол Улсад телевизийн нэвтрүүлэг, аудио, видео санг интернэтээр дамжуулах үйлчилгээ эрхлэхэд баримтлах чиглэл батлах 

2020.09.14 №А/112

Татах

17

Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт

2020.12.25 №А/149

Татах

18

Радио давтамжийн нэгдсэн бүртгэлийн журам

2020.04.21 №А/47

Татах

19

Радио давтамжийн зурвасыг төлөвлөх, хуваарилах, ашиглах журам

2020.04.21 № А/48

Татах

20

Радио давтамжийн ашиглалт үйлчилгээний төлбөр тогтоох журам

2020.07.22 № А/37

Татах

21

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам

2020.04.21 №А/46

Татах

22

Төрөөс нээлттэй өгөгдлийн талаар баримтлах бодлогын чиглэл

2019.02.02 №А/25

Татах

23

Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны сүлжээ, дэд бүтцийг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө (2019-2024)

2019.04.19 №А/44

Татах

24

Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай

2019.09.24 №А/121

Татах

25

Монгол Улсын шуудангийн нэгдсэн код

201910.22 №А/137

Татах

26

Монгол Улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2019.12.06 №А/161

Татах

27

Тусгай хэрэглээний мэдээлэл, холбооны сүлжээ байгуулах, ашиглах журам

2018.01.31 №30

Татах

28

Монгол Улсад радио өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах чиглэл

2017.07.03 №А/71

Татах

29

Монгол Улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэл

2017.06.22 №А/65

Татах

ДҮРЭМ, ЖУРАМ

Гарчиг

Татах

1

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Татах

2

"ХУРДАН" цэгийн үйл ажиллагааны түр журам

Татах

3

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Татах

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦ

Гарчиг

Татах

1

Төрийн болон албаны нууц

Татах