REGULATORY AGENCY OF GOVERNMENT DIGITAL SERVICES

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ

ТАТАХ

2

АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

ТАТАХ

3

АЛБАН ХААГЧИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

ТАТАХ

4

АЛБАН ХААГЧ, АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТАТАХ

5

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /ТЗ/

ТАТАХ

6

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /ТҮ/

ТАТАХ

7

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.04.13)

ТАТАХ

8

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.06.16)

ТАТАХ

9

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.08.15)

ТАТАХ

10

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2023.10.17)

ТАТАХ

11

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР (2023.11.01)

ТАТАХ

12

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2024.01.25)

ТАТАХ

13

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2024.05.21)

ТАТАХ

14

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР (2024.06.10)

ТАТАХ