REGULATORY AGENCY OF GOVERNMENT DIGITAL SERVICES

ETHICS SUBCOMMITTEE

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Татах

2

ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Татах

3

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Татах

4

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Татах

5

ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

6

ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

7

ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ ТАЙЛАН

Татах

8

ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Татах

9

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧИЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Татах