REGULATORY AGENCY OF GOVERNMENT DIGITAL SERVICES

TRANSPARENCY OF OPERATIONS

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

Үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, тэргүүлэх чиглэл

Татах

2

Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Татах

3

Засгийн газрын 499 дүгээр тогтоол

Татах

4

Засгийн газрын 219 дүгээр тогтоол

Татах

5

Засгийн газрын 77 дугаар тогтоол

Татах

6

Үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл

Татах

7

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байдал

Татах

8

2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Татах

9

2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Татах