REGULATORY AGENCY OF GOVERNMENT DIGITAL SERVICES

RESOLUTION OF PETITIONS AND COMPLAINTS

Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газрын 2023 оны бүтэн жилийн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

ТАТАХ