Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Бичгээр ирсэн өргөдөл, гомдлын танилцуулга

ОДООГООР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ БАЙХГҮЙ БОЛНО.